Hành trình của chúng tôi

4-1998: 30year-line1

4-2005:
30year-line2.1
30year-line2.2

2008: 30year-line3

2012: 30year-line4

2012-2024: 30year-line5

2024-2028: 30year-line6

Tầm nhìn

HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 LÀ 1 CÔNG TY XANH ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ:

SẢN XUẤT BỀN VỮNG

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

text-about1
text-about2

text-about3

text-about4

text-about5

Đội ngũ của
Chúng tôi